ระบบสนับสนุนการทำงานบน Browser Google Chrome , Firefox และ Internet Explorer version 10 ขึ้นไป
รายละเอียดข้อสอบสำหรับทดลองทำ
รหัสชุดข้อสอบ : 2f8f546f66
ชื่อชุดข้อสอบ : วิทยาศาสตร์ ม.3 (พลังงานไฟฟ้า)
ประเภทข้อสอบ : ข้อสอบตามหลักสูตร
ระดับชั้น/ช่วงชั้น : ม.1-3
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
จำนวนข้อสอบ : 20 ข้อ
เวลาที่ใช้สอบ : 1 ชั่วโมง
คำชี้แจงการทำข้อสอบตามหลักสูตร : ข้อสอบชุดนี้ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับความรู้ด้านเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งข้อสอบในคลังข้อสอบนี้มีทั้งหมด 4 ประเภทได้แก่ ข้อสอบแบบเลือกตอบ ข้อสอบแบบ เติมคำตอบ ข้อสอบแบบถูกผิด และข้อสอบแบบจับคู่ โดยข้อสอบชุดนี้มีข้อสอบตามที่ผู้ใช้ได้ขอจัดชุดไว้