ระบบสนับสนุนการทำงานบน Browser Google Chrome , Firefox และ Internet Explorer version 10 ขึ้นไป
รายละเอียดข้อสอบสำหรับทดลองทำ
รหัสชุดข้อสอบ : 384f8c4220
ชื่อชุดข้อสอบ : วิทยาศาสตร์ ม.1-3 ชุดที่ 5
ประเภทข้อสอบ : ข้อสอบรายการแข่งขัน
ระดับชั้น/ช่วงชั้น : ม.1-3
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
จำนวนข้อสอบ : 5 ข้อ
เวลาที่ใช้สอบ : 10 นาที
คำชี้แจงการทำข้อสอบรายการแข่งขัน : ข้อสอบชุดนี้ถูกสุ่มเลือกมาจากข้อสอบแข่งขัน ซึ่งข้อสอบแข่งขันในคลังข้อสอบนี้มีทั้งหมด 2 ประเภทได้แก่ ข้อสอบแบบเลือกตอบและข้อสอบแบบเติมคำตอบ โดยข้อสอบชุดนี้มีข้อสอบตามที่ผู้ใช้ได้ขอจัดชุดไว้