ระบบสนับสนุนการทำงานบน Browser Google Chrome , Firefox และ Internet Explorer version 10 ขึ้นไป
รายละเอียดข้อสอบสำหรับทดลองทำ
รหัสชุดข้อสอบ : ee1b0b75dc
ชื่อชุดข้อสอบ : ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 ปี 2558
ประเภทข้อสอบ : ข้อสอบรายการแข่งขัน
ระดับชั้น/ช่วงชั้น : ป.3
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
จำนวนข้อสอบ : 25 ข้อ
เวลาที่ใช้สอบ : ไม่จำกัด
คำชี้แจงการทำข้อสอบรายการแข่งขัน : ข้อสอบชุดนี้ถูกสุ่มเลือกมาจากข้อสอบแข่งขัน ซึ่งข้อสอบแข่งขันในคลังข้อสอบนี้มีทั้งหมด 2 ประเภทได้แก่ ข้อสอบแบบเลือกตอบและข้อสอบแบบเติมคำตอบ โดยข้อสอบชุดนี้มีข้อสอบตามที่ผู้ใช้ได้ขอจัดชุดไว้