ระบบสนับสนุนการทำงานบน Browser Google Chrome , Firefox และ Internet Explorer version 10 ขึ้นไป

About Us

เขียนโดย Administrator on . Posted in Uncategorised

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. (IPST Learning Space)

          แนวโน้มของการสื่อสารออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษาหันมาให้ความสำคัญกับการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งนอกจากจะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนแล้ว ยังช่วยลดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมกันในคุณภาพการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในเขตเมืองและในชนบทหากนักเรียนที่อยู่ห่างไกลในชนบท สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงหลักสูตร องค์ความรู้ และทรัพยากรในการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับนักเรียนในเขตเมือง รวมทั้งครูก็สามารถเข้าถึงการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างสะดวกทั่วถึง ก็ย่อมจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม

          สสวท. ซึ่งได้ดำเนินภารกิจอย่างต่อเนื่องในการยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทย จึงได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. หรือ IPST Learning Space ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการขยายโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ อำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          IPST Learning Space เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่รองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ขยายโอกาสและเพิ่มความเท่าเทียมในการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงสื่อที่ได้มาตรฐาน คัดกรองคุณภาพ และความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับหลักสูตรในโรงเรียน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกันได้โดยไม่มีข้อจำกัดทั้งเวลา สถานที่ ค่าใช้จ่าย

 

          ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System) เป็นระบบหลักระบบหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลฯ ที่ให้บริการแก่ ครู นักเรียน และผู้สนใจในการทำแบบทดสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในส่วนของข้อสอบตามหลักสูตรแกนกลางฯ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และข้อสอบแข่งขันโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการ TEDET เป็นต้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธีการจัดชุดข้อสอบแบบออนไลน์ทั่วไป (Computer-Based Test - CBT) หรือ จัดชุดข้อสอบแบบปรับเหมาะตามความสามารถ (Computerized Adaptive Test - CAT) ได้ โดยระบบอำนวยความสะดวกในการตรวจข้อสอบ แสดงผลคะแนนสอบ และประเมินผลการทดสอบเบ็ดเสร็จทันที นอกจากนี้ระบบยังได้มีการเก็บข้อมูลข้อสอบแบบรวมศูนย์ การเก็บสถิติข้อมูลการใช้ข้อสอบ รวมไปถึงการออกรายงานเกี่ยวกับข้อสอบด้วย