ระบบสนับสนุนการทำงานบน Browser Google Chrome , Firefox และ Internet Explorer version 10 ขึ้นไป

About Us

เขียนโดย Administrator on . Posted in Uncategorised

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. (IPST Learning Space)

          แนวโน้มของการสื่อสารออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษาหันมาให้ความสำคัญกับการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งนอกจากจะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนแล้ว ยังช่วยลดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมกันในคุณภาพการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในเขตเมืองและในชนบทหากนักเรียนที่อยู่ห่างไกลในชนบท สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงหลักสูตร องค์ความรู้ และทรัพยากรในการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับนักเรียนในเขตเมือง รวมทั้งครูก็สามารถเข้าถึงการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างสะดวกทั่วถึง ก็ย่อมจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม

          สสวท. ซึ่งได้ดำเนินภารกิจอย่างต่อเนื่องในการยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทย จึงได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. หรือ IPST Learning Space ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการขยายโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ อำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          IPST Learning Space เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่รองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ขยายโอกาสและเพิ่มความเท่าเทียมในการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงสื่อที่ได้มาตรฐาน คัดกรองคุณภาพ และความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับหลักสูตรในโรงเรียน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกันได้โดยไม่มีข้อจำกัดทั้งเวลา สถานที่ ค่าใช้จ่าย

 

          ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System) เป็นระบบหลักระบบหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลฯ ที่ให้บริการแก่ ครู นักเรียน และผู้สนใจในการทำแบบทดสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในส่วนของข้อสอบตามหลักสูตรแกนกลางฯ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และข้อสอบแข่งขันโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการ TEDET เป็นต้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธีการจัดชุดข้อสอบแบบออนไลน์ทั่วไป (Computer-Based Test - CBT) หรือ จัดชุดข้อสอบแบบปรับเหมาะตามความสามารถ (Computerized Adaptive Test - CAT) ได้ โดยระบบอำนวยความสะดวกในการตรวจข้อสอบ แสดงผลคะแนนสอบ และประเมินผลการทดสอบเบ็ดเสร็จทันที นอกจากนี้ระบบยังได้มีการเก็บข้อมูลข้อสอบแบบรวมศูนย์ การเก็บสถิติข้อมูลการใช้ข้อสอบ รวมไปถึงการออกรายงานเกี่ยวกับข้อสอบด้วย

ติดต่อเรา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

924 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 7070

 

Slideset

เขียนโดย Administrator on . Posted in Uncategorised

The Widgetkit Slideset takes your product showcase to the next level. It provides a sleek way to show multiple sets of items and uses smooth effects while looping through them.

Features

 • Clean and very lightweight code
 • Eye-catching transition effects
 • Fully responsive including all effects
 • Support of named custom sets
 • Swipe navigation on mobile phones
 • Built with HTML5, CSS3, PHP 5.2+, and the latest jQuery version
 • Works with Joomla and WordPress

Slide Example

The sets are auto generated (4 items per set), item names are shown and it uses the slide effect and navigation buttons.

 • Icon 01
  Radio
 • Icon 02
  Camera
 • Icon 03
  Calendar
 • Icon 04
  Volume
 • Icon 05
  Chat
 • Icon 06
  Tunes
 • Icon 07
  E-Mail
 • Icon 08
  Google+
 • Icon 09
  Player
 • Icon 10
  Like
 • Icon 12
  Twitter
 • Icon 12
  Weather

Zoom Example

The sets are arranged manually, the sets names are used as navigation and it uses the zoom effect.

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 07
 • Icon 08
 • Icon 09
 • Icon 10
 • Icon 12
 • Icon 12
 • Icon 13

Drops Example

The sets show the item names and it uses the drops effect and navigation buttons.

 • Icon 01
  Album 1
 • Icon 02
  Album 2
 • Icon 03
  Album 3
 • Icon 04
  Album 4
 • Icon 05
  Album 5
 • Icon 06
  Album 6
 • Icon 07
  Album 7
 • Icon 08
  Album 8
 • Icon 09
  Album 9
 • Icon 10
  Album 10
 • Icon 12
  Album 11
 • Icon 12
  Album 12

Deck Example

This auto generated sets uses prev/next buttons as navigation and the deck effect.

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 07
 • Icon 08
 • Icon 09
 • Icon 10
 • Icon 12
 • Icon 12

How To Use

The Widgetkit Slideset takes full advantage of the very user-friendly Widgetkit administration user interface. You can create and manage all the slidesets and their different items in one place. After you have created a slideset you can load it anywhere on your website using shortcodes or the universal Widgetkit Joomla module or WordPress widget.

Accordion

เขียนโดย Administrator on . Posted in Uncategorised

The Widgetkit Accordion enables you to display a set of items in a compact space, by clicking on each items header it expands or collapses it's content section.

Features

 • Clean and very lightweight code
 • Responsive design to fit all device resolutions
 • Smooth transitions on content section toggle
 • Option to match automatically the height of varying content
 • Option to auto collapse or allow multiple opened items
 • Built with HTML5, CSS3, PHP 5.2+, and the latest jQuery version
 • Works with Joomla and WordPress

Example

Slide 1

Icon 01

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Slide 2

Icon 02

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Slide 3

Icon 03

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Slide 4

Icon 04

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

How To Use

The Widgetkit Accordion lets you easily create and manage all the accordions contents through the user-friendly Widgetkit administration user interface. After you have created an accordion you can load it anywhere on your website using shortcodes or the universal Widgetkit Joomla module or WordPress widget.

Map

เขียนโดย Administrator on . Posted in Uncategorised

The Widgetkit Map provides a simple solution for adding a map to your website. Various features let you customize the map like changing colors and adding markers or directions.

Features

 • Location selection with auto geocoding
 • Support for multiple map markers with text popups
 • Option to get the direction to the active marker
 • Support for custom map styles and colors
 • Uses the latest Google Maps API
 • Built with HTML5, CSS3, PHP 5.2+, and the latest jQuery version
 • Works with Joomla and WordPress

Direction Example

This map features all map controls, multiple markers and you can get the direction.

Color Scheme Example

Set or invert the hue, saturation, lightness and gamma of a map.

Minimal Example

This map has a fixed width, no controls and no markers.

How To Use

With the Widgetkit Map you can quickly create and manage simple maps with features like multiple markers, text popups and custom color schemes. Once you have created a map you can load it anywhere on your website using shortcodes or the universal Widgetkit Joomla module or WordPress widget.

เนื้อหาอื่นๆ...